Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót1970-01-01

Regulamin Współzawodnictwa 2013/2014

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.                        I. Podstawowe cele organizacji zawodów sportowych:- wspieranie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,- propagowanie aktywnego udziału w sporcie,- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,- współpraca z klubami sportowymi w zakresie popularyzacji dyscyplin sportowych rozwijających się w naszym mieście,- stworzenie możliwości klubom sportowym na prowadzenie doboru do szkolenia sportowego.II.  Organizator.- Organizatorem zawodów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. - Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników zawodów sportowych odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.III. Uczestnictwo.W zawodach sportowych mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. IV. Zasady organizacji imprez:1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.- W roku szkolnym 2013/2014 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane jako oddzielne imprezy i podsumowane bezpośrednio po zawodach (nie będą prowadzone klasyfikacje punktowa i medalowa). - Imprezy będą się odbywać osobno dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:rocznik 2001 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,rocznik 1998 - 2000 - uczniowie gimnazjów.- Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2013/2014. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.- MOSiR będzie organizował szereg imprez "poza kalendarzem wojewódzkim" - jako przegląd i dobór do szkolenia sportowego.- Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2013/2014. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna - wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.- Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych zgodne ze szczegółowym regulaminem zawodów.2. Sprawy organizacyjne Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia: - przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów),- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w zawodach sportowych,- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w mini grach dla klas V i IV,- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.ostrowiec.pl), Do przeprowadzenia zawodów i przygotowania ich MOSiR może zatrudnić osoby, trenerów z odpowiednimi uprawnieniami gwarantującymi sprawny przebieg i obiektywne sędziowanie.W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.- Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna. - Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.- Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez ucznia, zawodnika stroju sportowego.Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów.W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych, wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako "walkowery")Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.
/MOSiR O-c/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 19553 razy,
ostatnio: 2020-07-11 23:54:14
Skomentuj artykuł:
Powrót