Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-11-02

Ławnicy wybrani


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      W piątek, w czasie sesji Rady Miejskiej radni w głosowaniu tajnym wybrali nowych ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Będą oni wypełniać swoje obowiązki od stycznia 2004 roku do roku 2007.


    Nie udało się jednak wyłonić wszystkich ławników. Jeśli prezesi sądów uznają, że liczba wybranych ławników zabezpiecza pracę sądów, to dodatkowych wyborów nie będzie. Mogą oni jednak wystąpić z wnioskiem o wyłonienie kolejnych osób, ale wtedy trzeba będzie przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa.


    Od nowa tzn. łącznie ze zgłaszaniem kandydatur, zasięgnięciem informacji w Krajowym Rejestrze Karnym, powołaniu zespołu radnych do spraw wyboru ławników i procedury głosowania oczywiście z zachowaniem niezbędnych terminów zapisanych w ustawie.


    Nabór kandydatów na ławników został przeprowadzony w czerwcu i w lipcu tego roku. Prawo zgłaszania kandydatur przysługiwało prezesom sądów, zarejestrowanym stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i związkom zawodowym. Swojego przedstawiciela mogło też zgłosić co najmniej 25 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Z kolei prawo zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przysługiwało wojewodzie, związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców.


    Wybory ławników spotkały się z nadspodziewanie dużym odzewem społecznym. Zgłoszono 41 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i 9 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach - Sądu Pracy, aż 419 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu i 59 kandydatów do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy.


    Po zasięgnięciu informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Sądowym i zebraniu opinii od policji powołany w lipcu w czasie sesji RM zespół dokonał oceny kandydatur. Okazało się, że 7 osób z listy kandydatów nie spełniało ustawowego wymogu wieku: 4 osoby nie ukończyły 30 lat, a 3 inne przekroczyły 65 rok życia. Aż 25 osób nie zostało umieszczonych na listach, ponieważ zgłosiły je partie polityczne i organy, które nie były do tego uprawnione. Poza tym 4 kandydaci nie byli zatrudnieni lub nie zamieszkiwali na terenie miasta od co najmniej roku.


    Ostatecznie przygotowano 4 karty do głosowania. Radni wybierali ławników w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Przy czym mogła być wybrana tylko osoba, która uzyskała więcej głosów na tak niż na nie. Procedura głosowania była skomplikowana. Wypełnianie kart, liczenie głosów zajęło blisko 5 godzin.


    Dwie godziny czekano z kolei na odczytanie przez komisję protokołu wyborów.


    Ławnikami Sądu Okręgowego w Kielcach wybrani zostali: Katarzyna Leśniak, Grzegorz Krysa, Elżbieta Sałatowska, Elżbieta Żelazna, Wiesława Tabor, Halina Bajer, Wacław Lewandowski, Izabela Karabin, Ewa Barańska, Stanosław Choinka i Krystyna Mruk. Na ławników Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych wybrano: Ryszarda Srokę, Adama Grudniewskiego, Annę Gatkowską i Barbarę Szymańską.


    W gronie 24 ławników Sądu Rejonowego w Ostrowcu znaleźli się: Izabela Błaszczak, Maria Brzeźnicka, Krzysztof Duda, Ewa Ferdek-Jędrysiak, Bożena Gałęza, Irena Grudniewska, Jan Hoyer, Barbara Janiec, Mieczysław Kaptur, Iwona Karcz, Józef Kojder, Grażyna Leśkiewicz, Henryka Macias, Piotr Mierzejewski, Piotr Mrugała, Grażyna Rzepka, Teresa Skrucha, Beata Sobolewska, Bożena Sowińska, Krzysztof Stachurski, Małgorzata Szymczyk, Wiesław Wójcik, Arkadiusz Zboina i Iwona Żak.


    Najliczniejszą, bo 36 osobową grupę stanowią ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zostali nimi: Dariusz Kozioł, Nina Krysa, Urszula Łada, Danuta Traczyk, Marta Szczurek, Maria Łata, Janusz Marczak, Anna Mazur, Ewa Nowak, Ewa Wieszaczewska, Aleksandra Zamiela, Barbara Zdyb, Janusz Kozieł, Anna Skowrońska, Janina Szklanowska, Leszek Ścibisz, Sławomir Wójcik, Zofia Adamska, Mirosława Głowacka, Teresa Janik, Ewa Kochańska, Józef Kurzyński, Grażyna Maj, Teresa Żelazna, Maria Barańska, Stanisław Jagiełło, Dorota Pobratyn, Barbara Sprzęczka, Zdzisław Sobek, Wiesława Karcz, Bożena Maj, Jan Zwolak, Ewa Ciok, Teresa Kumalska, Wiesław Wójcicki i Alicja Bijak.


(fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 21411 razy,
ostatnio: 2021-03-08 23:08:10
Skomentuj artykuł:
Powrót