Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-03-01

Prezydencki plan walki z bezrobociem


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Prezydenci mają plan, czytaj "Gminny program przeciwdziałania bezrobociu na lata 2004-2006". Ogłoszony podczas konferencji prasowej obszerny dokument, opracowany przez zespół pod kierunkiem wiceprezydentów, Ingi Kamińskiej i Jarosława Wilczyńskiego, dotyczący przeciwdziałania bezrobociu, jak na razie nie zawiera zbyt wielu liczb. Mówi się w nim głównie o zamierzeniach, a nie zaś o szczegółowych wydatkach czy ilości powstałych miejsc pracy.


    -Program skierowany jest do wszystkich osób bezrobotnych bez względu na wiek, wykształcenie i posiadane kwalifikacje - mówi prezydent, Jan Szostak.


    Jego zadaniem jest pomoc poprzez system szkoleń osobom niewykwalifikowanym, umożliwienie nabycia doświadczenia tym, którzy mają wykształcenie, pomoc w organizacji własnej działalności jednostkom przedsiębiorczym oraz umożliwienie dopracowania do emerytury tym, którzy są w wieku powyżej 50 lat.


    Do wielkiej akcji przeciwdziałania bezrobociu użytych zostanie cały szereg podmiotów: Gminne Centrum Informacji, Zakład Usług Miejskich, Wolontariacki Ośrodek Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego czy Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.


    Swoją cegiełkę dołoży również powstający Fundusz Poręczeń Kredytowych, a także program pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta.


    -Osoby niewykwalifikowane mogą liczyć na bezpłatne szkolenia organizowane przez Gminne Centrum Informacji dla Bezrobotnych, a ponadto na pomoc Centrum Kształcenia Ustawicznego, dającego szansę na podniesienie kwalifikacji i znalezienie pracy w konkretnym zawodzie. Do tego trzeba dodać możliwość zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także firm socjalnych -mówi wiceprezydent, Inga Kamińska.


    Osobom bez doświadczenia zawodowego będzie pomagało GCI (poprzez aktywne szukanie dla nich pracy i szkolenia), a także Wolontariacki Ośrodek Pracy. Osoby te będą również mogły skorzystać z szansy w postaci tworzonych dla nich stanowisk dla stażystów i tzw. firm socjalnych.


    -Osoby powyżej 50 roku życia będą mogły znaleźć swą szansę w organizowanych przez ZUM pracach interwencyjnych, skorzystać ze szkoleń GCI, a także z pomocy Centrum Kształcenia Ustawicznego i firm socjalnych -dodaje wiceprezydent Kamińska.


    Program przeciwdziałania bezrobociu stwarza też nadzieję dla osób przedsiębiorczych. Będą one miały do dyspozycji szkolenia organizowane przez GCI, pomoc oferowaną przez Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji, Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz program pomocy przedsiębiorcom.


    -Gminny program pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta został wysłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -mówi wiceprezydent, Jarosław Wilczyński.


    Jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany, wystąpimy do radnych z propozycją uchwały, która zagwarantuje tworzącym nowe miejsca pracy to, co najważniejsze - zwolnienia z podatku od nieruchomości.


    Będzie to program skierowany głównie do małych firm, zatrudniających do 5 pracowników, które jeśli zainwestują przynajmniej 15 tys. złotych, otrzymają ulgę w podatku do 5 tys. złotych.


    Gminne Centrum Informacji dla Bezrobotnych istnieje od października 2003 roku. Jego zadaniem jest udzielanie kompleksowej pomocy bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy.


    Temu celowi służy m. in. baza internetowa, szkolenia tematyczne, liczne kursy, pośrednictwo pracy, doradztwo, warsztaty aktywizacji zawodowej. GCI jest dostępne przez 14 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu.


    Zakład Usług Miejskich organizuje prace inter wencyjne i roboty publiczne.


    Osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające własnych dochodów, mające na utrzymaniu członków rodziny oraz te, którym brakuje mniej niż 6 miesięcy do uzyskania prawa do zasiłku, mogą liczyć na zatrudnienie przy głównie drobnych pracach remontowych, utrzymaniu zieleni miejskiej, pracach melioracyjnych, wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.


    -W roku 2002 roku w Zakładzie Usług Miejskich było zatrudnionych 138 osób, a w 2003 - 380 -mówi J. Szostak. W tym roku stałych miejsc pracy powstanie tam 412. Kolejne 132 miejsca mają być stworzone w spółkach, zakładach i jednostkach gminy.


    Fundusz Poręczeń Kredytowych, który ma zaistnieć jeszcze w tym roku, będzie ułatwiał dostęp do środków finansowych przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy, zarówno nowo tworzonym, jak i już istniejącym.


    -W budżecie na rok 2004 zapisano, że gmina zasili fundusz kwotą 1 mln złotych -mówi wiceprezydent Wilczyński.


    Istnieje realna szansa na dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą 2 mln złotych.


    FPK będzie koncentrował się na poręczeniach kredytów dla mikroprzedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


    Pomocą bezrobotnym ma służyć powołanie - na bazie obiektów przy ul. Sandomierskiej - Centrum Kształcenia Ustawicznego. Celem tej publicznej placówki oświatowej będzie poprawa poziomu wykształcenia społeczeństwa powiatu ostrowieckiego.


    Z kolei zadaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej będzie aktywizacja gospodarcza i zawodowa.


    CPiAZ będzie stymulowało rozwój społeczno- gospodarczy terenów postindustrialnych, jak również ułatwi start nowym podmiotom gospodarczym.


    Funkcję tę będzie spełniał Inkubator Przedsiębiorczości, który zapewni ok. 40 nowo powstającym firmom szeroko rozumiane doradztwo oraz tanie pożyczki (FPK).


    Zupełną nowością będą tzw. firmy socjalne, tworzone w oparciu o ustawę z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Jest to program skierowany do bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie terapeutycznym), chorych psychicznie, pozostających bez pracy powyżej 3 lat, zwalnianych z zakładów karnych oraz uchodźców realizujących indywidualny program integracji.


    Na początek gmina utworzy klub integracji społecznej, organizujący działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.


    W dalszej kolejności ma powstać Centrum Integracji Społecznej. Końcowym, trzecim etapem będzie kompleksowa pomoc osobom przy zakładaniu firm socjalnych. Działalność gospodarcza będzie podejmowana na zasadach określonych w ustawie z 16 września 1982 roku - prawo spółdzielcze.


    -Poprzez firmy socjalne osoby w trudnej sytuacji życiowej będą mogły uzyskać mieszkanie -mówi J. Szostak.


    Ma to na celu aktywizację tych, którzy oczekują na mieszkania socjalne i komunalne. Być może pierwsze tego typu propozycje zostaną zgłoszone już w kwietniu br.


    W. Rogala
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 18257 razy,
ostatnio: 2020-07-10 01:00:34
Skomentuj artykuł:
Powrót