Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2006-04-24

Iwona Jakubowska: Agencja z misją

-Moją dewizą jest skuteczne działanie na rzecz rolników-mówi Iwona Jakubowska, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach

Ostrowczanka Iwona Jakubowska od kilku tygodni kieruje Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Z nową dyrektor oddziału rozmawiamy o planowanych zmianach i perspektywach kierowanej przez nią placówki.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
-Ostatnie kilka lat swojej kariery zawodowej związała Pani z ARiMR?

-Tak. Przez ostatnie 3 lata pracowałam w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, początkowo w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej, w sekcji akredytacji, na stanowisku radcy prawnego, a następnie po zmianie regulaminu organizacyjnego Agencji, w Departamencie Płatności Bezpośrednich, na stanowisku doradcy.- W jakim stanie po swoich poprzednikach zastała Pani Oddział Regionalny i czy zamierza Pani wprowadzić jakieś zmiany w strukturze czy funkcjonowaniu oddziału ARiMR w Kielcach?

-Od początku swojego istnienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypełnia swoją misję polegającą na wspieraniu przemian i przeobrażeń na obszarach wiejskich naszego kraju. Oddziały Regionalne wdrażały programy przedakcesyjne, w tym Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), obsługiwały fundusze pochodzące z Banku Światowego i wreszcie Program SAPARD. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Oddział Regionalny wdrażał Sektorowy Program Operacyjny i PROW. Jednak obecnie stajemy w obliczu przygotowań do realizacji nowych działań w ramach Programowania 2007-2013 i czekają nas nowe zadania i nowe wyzwania, stąd na bieżąco będę wprowadzała usprawnienia w pracy Oddziału

i podległych mu jednostkach organizacyjnych, oraz je weryfikowała. Nie przewiduję znacznych zmian w strukturze organizacyjnej, szczególnie, że wynika ona z regulaminu Agencji. Będą to raczej przesunięcia w tych komórkach, w których będzie większy nawał pracy w danej chwili. Moim zamiarem jest takie usprawnienie pracy Oddziału i podległych mu Biur Powiatowych by kompetentnie, sprawnie i skutecznie obsługiwały wnioski o przyznanie pomocy unijnej, składane przez rolników.


-Jak ocenia Pani kadrę kierowniczą w biurach powiatowych i czy szykują się jakieś zmiany?

-Choć pełnię funkcję Dyrektora Oddziału dopiero od 27 marca tego roku, zdążyłam już poznać osoby pełniące funkcje Kierowników Biur Powiatowych. Jednakże uważam, że podawanie oceny kadry kierowniczej do publicznej wiadomości nie jest stosowną praktyką i nie licuje z piastowanym przeze mnie stanowiskiem.


- Ogłoszono konkurs na kierownika biura powiatowego ARiMR w Ostrowcu Św. Kto podjął decyzję, że kandydat musi legitymować się co najmniej 10-letnim stażem pracy i 5-letnim doświadczeniem kierowniczym? Czy nie jest to zamykanie drogi wielu młodym pracownikom ARiMR?

-Osoba, która będzie pełnić tak odpowiedzialną funkcję, jaką jest stanowisko Kierownika Biura Powiatowego, musi być do tego zadania bardzo dobrze przygotowana. Dlatego uważam, że jednym z wymogów powinien być odpowiedni staż pracy i doświadczenie zawodowe, co pomoże takiej osobie podołać ogromowi obowiązków i zadaniom realizowanym przez Biuro Powiatowe.


- Docierają do nas sygnały, że rolnicy nie mają wypłacanych dopłat bezpośrednich za 2005 rok. Z czego to wynika?

-Czas realizacji dopłat bezpośrednich wynosi około 4 tygodni od momentu wydania decyzji. Do dnia dzisiejszego naliczono płatności dla blisko 83 tys. rolników w woj. świętokrzyskim, co stanowi ponad 85% z ogólnej liczby złożonych wniosków. Łączna kwota dotychczas naliczonych dopłat wynosi ponad 152 mln PLN, co daje blisko 74% szacowanej kwoty do wypłacenia. Ze względu na pilne potrzeby rolników, ARiMR planuje zrealizować płatności do końca maja 2006 roku, a więc na miesiąc wcześniej przed ustawowym terminem ich wypłaty.


- W tym roku rolnicy do wniosku o dopłaty bezpośrednie muszą dostarczyć wypełnione załączniki graficzne. Czy w biurach powiatowych są już dostępne ortofotomapy?

- Tak. Ortofotomapy są dostępne.


- Kiedy ruszą dopłaty do gospodarstw rolnośrodowiskowych i dopłaty do gospodarstw niskotowarowych?

-Dopłaty do gospodarstw wdrażających programy rolnośrodowiskowe realizujemy obecnie

i planujemy zakończenie dopłat do końca kwietnia br.

Dopłaty do gospodarstw niskotowarowych są realizowane na bieżąco - do 11 kwietnia br. naliczono płatności dla blisko 12,3 tys. wnioskodawców. Wartość naliczeń wynosi ponad 60 milionów zł, co stanowi ponad 82% szacowanej kwoty do wypłaty w województwie świętokrzyskim.


- Czy wprowadza Pani w Agencji jakiś nowy program? Jeśli tak, to na czym polega?

-Zamierzam wdrażać ideę przedstawioną przez Panią Elżbietę Kaufman - Suszko, Prezesa Agencji, polegającą na utworzeniu gminnych punktów przyjmowania wniosków obszarowych i wdrożenia programu Gminnych Punktów Obsługi IRZ. Inicjatywa ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników i chęcią zaoferowania jak najdalej idącego wsparcia mieszkańcom obszarów wiejskich w ich kontaktach z naszą Agencją. Dzięki wielkiemu wysiłkowi i dodatkowemu nakładowi pracy pracowników ARiMR, rolnicy zaoszczędzą na czasie jak i kosztach dojazdów. Ponadto ułatwi im to dotrzymanie ustawowych terminów składania wymaganych dokumentów. Pilotaż będzie wyglądał w ten sposób, że w udostępnionych przez Urzędy Gmin pomieszczeniach od 15 maja br. dyżury pełnić będą pracownicy ARiMR w dniach i godzinach, w których rolnicy najczęściej odwiedzają gminy. Informacje o rozpoczęciu pracy gminnych punktów obsługi podane zostaną w ogłoszeniach rozwieszonych w urzędach gmin na tydzień przed uruchomieniem gminnych punktów obsługi IRZ. W punktach tych będą również udostępniane druki systemowe do obsługi zgłoszeń zwierzęcych. Pracownicy udzielą rolnikom wszelkiej niezbędnej pomocy przy ich wypełnianiu. Każda sprawa w tym zakresie zostanie załatwiona, tak aby rolnik nie musiał ponownie poświęcać czasu na jej załatwienie. Warto podkreślić, że tylko trzy województwa w naszym kraju zostały wytypowane przez polski rząd do realizacji tego pilotażu! Nasze województwo jest jednym z nich!

Druga bieżąca sprawa to organizacja punktów przyjmowania wniosków o płatności obszarowe. W tych gminach, gdzie samorządy wyraziły wolę współpracy, tam uruchomione zostaną punkty przyjmowania wniosków poza siedzibami biur powiatowych ARiMR. Większość z nich rozpocznie działalność w Urzędach Gmin już w połowie kwietnia br. W przypadku stwierdzenia zwiększonego zapotrzebowania na zewnętrzne punkty przyjmowania wniosków ze strony rolników, zostaną uruchomione dodatkowe punkty w poszczególnych gminach. Do tej pory zapadła decyzja o organizacji 71 punktów.

Zatem na pytanie o wdrażanie nowego programu, pragnę stwierdzić, że moją dewizą jest skuteczne działanie na rzecz rolników. Skuteczne na tyle, aby umożliwić im korzystanie z pieniędzy, które im się należą i to korzystanie w maksymalnym stopniu! Będę również kładła bardzo duży nacisk na sprawną, kompetentną i przyjazną obsługę rolników.


- W poprzednich latach w powiatach opatowskim i ostrowieckim odbywało się szereg spotkań z rolnikami, w których brali udział dyrektorzy ARiMR. Były one organizowane przez organizacje związkowe czy też organizacje społeczne. Czy zamierza Pani brać udział w takich spotkaniach?

-Oczywiście. Zamierzam propagować ideę "Agencji bliskiej rolnikowi", a udział w takich spotkaniach pozwoli mi na bieżący kontakt z mieszkańcami wsi i wsłuchiwanie się

w ich potrzeby i troski jak również wysłuchanie problemów, z jakimi borykają się na co dzień.

Agencja będzie blisko rolnika i blisko ich codziennych spraw. Nie tylko będziemy ich wspierać, ale również identyfikować ich potrzeby! Agencja będzie bardziej otwarta dla rolnika. Moje podejście do zagadnień związanych z restrukturyzacją wsi wpisuje się zresztą w ogólną strategię "nowej jakości" działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która będzie polegać na wyjściu do rolników - nasi pracownicy pojawią się w gminach czyli tam, gdzie rolnicy mają najbliżej! To zaoszczędzi im i czasu i pieniędzy.

Chcę, by mieszkańcy wsi postrzegali nas jako instytucję przyjazną, wspierającą ich działania!

Naszą Misją jest służenie rolnikowi - radą, pomocą, wsparciem. Jesteśmy blisko mieszkańców wsi i wychodzimy naprzeciw Ich oczekiwaniom!- Dziękuję za rozmowę.
/Waldemar Frańczak/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 12445 razy,
ostatnio: 2020-10-22 18:05:45
Skomentuj artykuł:
Powrót